Általános Szolgáltatási Feltételek

FIGYELEM! A BBox Vásárlói gondoskodás Szolgáltatási Szerződésének a Termék egyedi azonosítását szolgáló adatokat tartalmazó vásárlói példánya a hatékonyabb segítségnyújtást segíti elő, ezért kérjük, hogy ezt, valamint a számlát és a Termékkel együtt átadott egyéb dokumentációt (jótállási jegy, használati utasítás stb.) gondosan őrizze meg!A Business Box Szolgáltató Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 60,; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-872391; a továbbiakban: „Szolgáltató”) a Vásárló által magáncélú használatra megvásárolt és ténylegesen is ilyen célra használt elektronikus és elektromechanikus termékekre, a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSzF”) meghatározott esetekben, ideig és feltételekkel, BBox Vásárlói gondoskodás név alatt segítségnyújtási (asszisztencia) szolgáltatást nyújt, a Vásárló által megfizetett szolgáltatási díj ellenében.

Tartalom

1. Fogalmak

Az ÁSzF alkalmazásában – hacsak a konkrét szövegösszefüggés eltérő értelmezést nem indokol – az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

1.1. “Asszisztencia Szolgáltatás” a Szolgáltató kizárólag természetbeni teljesítésből álló segítségnyújtási (asszisztencia) szolgáltatása, melynek keretében a Szolgáltató a Készülékben fellépő Működési Hiba esetén megszervezi a Készülék szállítását, javítását és szükség esetén cseréjét;

1.2. “Baleseti Garancia Szolgáltatás” a Biztosító által nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a Biztosító a Szolgáltatóval kötött biztosítási szerződés alapján és a Készülék Baleseti Meghibásodása esetén vállalja a Készülék javítási költségeinek megtérítését, ha pedig a Készülék javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos, a Készülék ugyanolyan márkájú és típusú vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új Készülékre való kicserélésének költségeit, melynek során a cserekészülék beszerzésének és kiszállításának megszervezése, Asszisztencia Szolgáltatása keretében, ugyancsak a Szolgáltató feladata. Baleseti Garancia Szolgáltatás igénybe vétele esetén a jelen ÁSzF szerinti esetekben és összegben a Vásárló Önrész megfizetésére köteles;

1.3. “Baleseti Meghibásodás” a Készülékre kívülről ható, a Vásárló akaratától független, előre nem látható, hirtelen fellépő, elháríthatatlan azaz balesetszerű esemény következtében fellépő sérülés vagy törés. A jelen ÁSzF alkalmazásában a Vásárló akaratától független külső behatásnak minősül a Vásárló enyhe gondatlanságnak minősülő figyelmetlensége, feledékenysége, illetve ügyetlensége is (pl. a Készülék leejtése);

1.4. “Biztosító(k)” az(ok) a Magyarország területén biztosítási tevékenység folytatására jogosult biztosító részvénytársaság(ok), amellyel / amelyekkel a Szolgáltató a Vásárlók, mint biztosítottak javára és a Baleseti Garancia Szolgáltatás továbbá a Kiterjesztett Garancia Szolgáltatás keretében felmerülő szállítási-, javítási- és csereköltségek fedezetére csoportos biztosítási szerződés(eke)t kötött;

1.5. “Dobozos Termék” a BBOX Vásárlói Gondoskodás szolgáltatásainak megvásárlását lehetővé tevő olyan szerződéskötési mód, amelynek során a Szolgáltató a Kereskedők üzleteiben elhelyezett, a BBOX Vásárlói Gondoskodás szolgáltatási idejének hosszához és/vagy a szolgáltatási csomag típusához (Prémium, Exkluzív, Baleseti) képest megkülönböztetett egységcsomagok kihelyezésével tesz ajánlatot a Vásárlók felé, akik a választásuknak megfelelő egységcsomagok leemelésével és a Kereskedőnél való kifizetésével, mint ráutaló magatartással kötik meg a Szolgáltatási Szerződést, mint távollévők között létrejövő szerződést;

1.6. “Magáncélú Használat” alatt a Készülék kizárólagos és tényleges háztartási használatát kell érteni, amely a magánéletszféra szükségleteinek kielégítésén túl esetileg sem szolgálja üzletszerű gazdasági tevékenység célját;

1.7. “Gondoskodási Díj” a Vásárló által a BBOX Vásárlói Gondoskodás ellenértékeként fizetendő egyszeri vagy rendszeres szolgáltatási díj. Az egyszeri Gondoskodási Díjat, valamint a rendszeres Gondoskodási Díj első részletét a Szolgáltatóval együttműködő Kereskedők magyarországi üzleteiben, illetve internetes áruházaiban felkínált, továbbá a Szolgáltató által működtetett távértékesítési rendszerek által támogatott valamely fizetési módon kell megfizetni. A Gondoskodási díj mértéke függ (i) a BBOX Vásárlói Gondoskodásba vont Készülék fogyasztói vételárától és (ii) a Vásárló által kötött Szolgáltatási Szerződés időtartamától, valamint (iii) a Vásárló által választott szolgáltatási csomag típusától illetve függhet (iv) a Készülék fajtájától és márkájától, valamint (v) az adott Készülékre vonatkozó kötelező, vagy a gyártó által ennél hosszabb időre és a kötelező jótállással azonos feltételekkel vállalt, a Szolgáltatási Szerződésben rögzített garancia időtartamától;

1.8. “Hordozható Készülék” alatt a hordozható számítógépet, notebookot, táblagépet, okostelefont, kamerát és fényképezőgépet kell érteni;

1.9. “Kereskedő” a Szolgáltatóval a Készülékek értékesítésében együttműködő, műszaki cikkek forgalmazásával és / vagy javításával foglalkozó bolt- és szervízhálózat azon magyarországi tagja, vagy olyan önálló kereskedelmi egység, illetve szerviz, vagy olyan internetes műszaki áruház (webshop) üzemeltetője, amely a Szolgáltatóval kötött kereskedelmi ügynöki szerződés alapján, a Szolgáltató BBOX Vásárlói Gondoskodás fantázia nevet viselő szolgáltatásának, a Készülékkel való együttes és / vagy a Készülék megvásárlását követő meghatározott időn belüli értékesítésében a Szolgáltató megbízásából közreműködik;

1.10. “Kiterjesztett Garancia Szolgáltatás” a Biztosító által nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a Biztosító a Szolgáltatóval kötött biztosítási szerződés alapján és a Készülékben Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hiba esetén, vállalja a Készülék javítási költségeit, ha pedig a Készülék javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos, a Készülék ugyanolyan márkájú és típusú vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új Készülékre való kicserélésének költségeit, melynek során a cserekészülék beszerzésének és kiszállításának megszervezése ugyancsak a Szolgáltató feladata;

1.11. “Üzleti Célú Használat” alatt a Készülék olyan használatát kell érteni, amely kizárólag üzletszerű gazdasági tevékenység célját szolgálja és a Készüléket olyan természetes személy használja, aki ehhez rendelkezik a Készülék jogi személyiségű vásárlójának felhatalmazásával;

1.12. “Működési Hiba” a Készülék Rendeltetésszerű Használata mellett felmerülő olyan meghibásodás, amely a Készülék hirtelen fellépő, váratlan és előre nem látható belső, így különösen konstrukciós vagy összeszerelési hibára visszavezethető meghibásodásából ered, s amely a Készülék működésképtelenségét eredményezi, feltéve, hogy (i) az adott Készülékre vonatkozó kötelező, vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garancia, az abban foglalt jótállási (garanciális) idő leteltére figyelemmel már nem érvényesíthető, (ii) és a kötelező, vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garancia egyébként kiterjedt volna a Készülék meghibásodására, ha arra a kötelező jótállás (garancia) ideje alatt került volna sor. Nem minősül Működési Hibának a Készülék nem Rendeltetésszerű Használatamellett felmerülő meghibásodás;

1.13. “Önrész” – a Készülék Baleseti Meghibásodása esetén a Baleseti Garancia Szolgáltatás során felmerülő javítás vagy csere költségeinek azon része, amelyet a Készülék használója vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója enyhe gondatlansága (figyelmetlensége, feledékenysége, ügyetlensége) okozta hiba (pl. kezelési hiba vagy leejtés stb.) miatt nem a Biztosító, hanem a Vásárló köteles viselni;

1.14. “Portál” a Szolgáltató, a Kereskedő, vagy a Szolgáltató és valamely Kereskedő által közösen üzemeltetett, az Internet közcélú hálózatán elérhető internetes oldalak, melyek lehetővé teszik Szolgáltatási Szerződések távollévők közötti online megkötését;

1.15. “Rendeltetésszerű Használat” alatt a Készülék gyártója által kiadott használati utasításban előírt használatot és üzemeltetést kell érteni;

1.16. “Számítástechnikai Berendezés” alatt az asztali vagy hordozható számítógépet, notebookot, táblagépet és okostelefont kell érteni;

1.17. “Szolgáltatási Szerződés” a Vásárló és a Szolgáltató által (i) a Készülék megvásárlásával egyidejűleg, vagy (ii) a Készülék megvásárlását követő meghatározott időn belül a Kereskedő üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató, a Kereskedő, illetve a Szolgáltató és valamely Kereskedő által közösen működtetett távértékesítési rendszeren keresztül megkötött, a BBOX Vásárlói Gondoskodás igénybevételére irányuló szerződés, melynek a jelen ÁSzF elválaszthatatlan részét képezi. Ugyancsak Szolgáltatási Szerződésnek minősül az a csoportos szerződés, amelyet a jelen ÁSzF-re utalással harmadik személy köt a Szolgáltatóval a Vásárló(k) javára és amelyről a Szolgáltató a Vásárló(k) részére Tanúsítványt állít ki;

1.18. “Tanúsítvány” a Vásárló javára harmadik személy által megkötött Szolgáltatási Szerződés alapján igénybe vehető BBOX Vásárlói Gondoskodásról kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy a BBOX Vásárlói Gondoskodást mely személy, milyen Készülékre, milyen időtartamra és milyen szolgáltatási csomag alapján jogosult igénybe venni;

1.19. “TeleCenter” a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati központja, mely az ügyfélpanaszok és a szolgáltatási igénybejelentések fogadásán és elintézésén túl Szolgáltatási Szerződések távollévők közötti megkötését is lehetővé teszi;

1.20. “Készülék” mindazon Magyarország területén megvásárolt elektromos és elektromechanikus készülék, amelyhez kapcsolódóan a Vásárló a Szolgáltató és a Kereskedő által meghatározott körben, vagy a Portálon keresztül BBOX Vásárlói Gondoskodást vásárolt vagy jogosult vásárolni. Az ÁSzF alkalmazásában Készüléknek minősül az Üzleti Célú Használatra megvásárolt Számítástechnikai Berendezés is.

1.21. “Türelmi Idő” a Vásárlás Időpontjától a Készülék kötelező jótállásának vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garanciájának lejáratát megelőző 60. nap 00.00 óráig terjedő időszak, amelyen belül a Vásárló jogosult a Készülékhez kapcsolódóan Szolgáltatási Szerződést kötni, feltéve, hogy a számla vagy egyéb bizonylat a Készülék egyedi azonosításához szükséges adatokat tartalmazza;

1.22. “Várakozási Idő” a Készülék megvásárlásának napját követően megkötött Szolgáltatási Szerződés hatályba lépésétől (azaz a 2.6. pontnak megfelelően a Gondoskodási Díj megfizetésétől) számított 60 napos átmeneti időszak, mely időszak alatt bekövetkező Baleseti Meghibásodás esetén, a Vásárló sem a Várakozási Idő alatt, sem azt követően, nem jogosult Baleseti Garancia Szolgáltatásra;

1.23. “Vásárlás Időpontja” a Készülék számláján, vagy a Készülék megvásárlásával egyidejűleg kiállított egyéb bizonylaton (pl. nyugta és jótállási jegy) a vásárlás időpontjaként feltüntetett dátum, ide nem értve azt az esetet, ha a Készülék beüzemelésére hitelt érdemlő módon (pl. szerviz számlával vagy szállítólevéllel igazolhatóan) a vásárlást követően került sor, mely esetben és a jelen ÁSzF alkalmazásában a beüzemelés tényleges és dokumentummal igazolt időpontja minősül a Vásárlás Időpontjának;

1.24. “Vásárló” a Készülékhez kapcsolódóan BBOX Vásárlói Gondoskodási szolgáltatást igénylő, a Szolgáltatóval kötött Szolgáltatási Szerződésben vagy az arról kiállított Tanúsítványban Vásárlóként megjelölt és a Készülék megvásárlásával együtt kötött Szolgáltatási Szerződés esetén a Készülék számláján is feltüntetett természetes vagy jogi személy.     

2. Business Box Vásárlói gondoskodás megvásárlása - A Szolgáltatási Szerződés megkötése

2.1. BBOX Vásárlói Gondoskodás szolgáltatásait nagykorú természetes személyek jogosultak megvásárolni és igénybe venni. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy által kötött Szolgáltatási Szerződés érvénytelen, ha azt a Szolgáltatási Szerződést megkötő személy törvényes képviselője írásban nem hagyta jóvá. A Számítástechnikai Berendezésnek minősülő Készülékek tekintetében a BBOX Vásárlói Gondoskodás szolgáltatásait jogi személyek is jogosultak megvásárolni és igénybe venni, feltéve, hogy a Rendeltetésszerű- és Üzleti Célú Használatot az adott Készülék vonatkozásában a jogi személy tudtával és engedélyével rendelkező természetes személy fejti ki.

2.2. A Készülék megvásárlásával egyidejűleg igényelt BBOX Vásárlói Gondoskodás esetén a szolgáltatást a Kereskedő – a Dobozos Termék kivételével – a Szolgáltató kereskedelmi ügynökeként, annak nevében értékesíti, a Kereskedő által értékesített Készülékkel együtt. A Kereskedő, mint ún. ügyletkötő kereskedelmi ügynök eljárásának eredményeként, a Vásárló által a Kereskedő üzlethelyiségében megkötött, egyfelől a Vásárló, másfelől a Szolgáltató képviseletében eljáró Kereskedő által aláírt, valamint a Kereskedő internetes áruházában megkötött Szolgáltatási Szerződésben közvetlenül a Szolgáltató válik jogosulttá és kötelezetté. Ennek megfelelően a BBOX Vásárlói Gondoskodás keretében elvállalt Asszisztencia Szolgáltatások teljesítéséért a Kereskedő nem felel.

2.3. A Készülék megvásárlását követően a Szolgáltató, a Kereskedő, illetve a Szolgáltató és valamely Kereskedő által közösen működtetett távértékesítési rendszereken (Portál, TeleCenter vagy Dobozos Termék) keresztül köthető Szolgáltatási Szerződés a BBOX Vásárlói Gondoskodás igénybevételére, melynek eredményeként a Szolgáltatási Szerződés közvetlenül a Vásárló és a Szolgáltató, mint távollévő felek között jön létre. A Szolgáltatási Szerződés érvényes létrejöttének ilyen esetben feltétele, hogy a BBOX Vásárlói Gondoskodás igénylésére a Türelmi Időn belül kerüljön sor. A Türelmi Idő leteltét követően a BBOX Vásárlói Gondoskodás igénybevételére Szolgáltatási Szerződés érvényesen nem köthető.

2.4. A Készülék megvásárlását követően igényelt BBOX Vásárlói Gondoskodás esetén a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének további feltétele, hogy a Vásárló a Gondoskodási Díjat (rendszeres Gondoskodási Díj esetén annak első részét) a Portálon keresztül megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén a BBox Vásárlói Gondoskodás igénylésével egyidejűleg és a Szolgáltató által működtetett távértékesítési rendszerek által támogatott valamely fizetési módon (pl. bankkártya, vagy PayPal stb.), a TeleCenter-en keresztül megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén a telefonos szerződéskötéstől számított 5 (öt) banki napon belül, a Szolgáltató által biztosított fizetési módon, míg Dobozos Termék megvásárlásával megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén a Kereskedő pénztárában biztosított fizetési módon fizesse meg. A Gondoskodási Díj megfizetését a Szolgáltató a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre küldött elektronikus számlával nyugtázza. A BBox Vásárlói Gondoskodás igénylése mindaddig, amíg a Vásárló nem fizeti meg hiánytalanul a Gondoskodási Díjat, csak a Vásárló ajánlatának minősül. Ilyen esetben a Szolgáltató, ahhoz képest, hogy a Vásárló a BBox Vásárlói Gondoskodás igénylésétől számított 15 (tizenöt) napon belül megfizeti-e a Gondoskodási Díjat, a Vásárlót arról tájékoztatja, hogy a Szolgáltatási Szerződés megkötésére irányuló ajánlatát elfogadja, vagy elutasítja.

2.5. A Készülék megvásárlásával egyidejűleg igényelt BBOX Vásárlói Gondoskodás esetén, illetve Dobozos Termék megvásárlása esetén a Kereskedő jogosult a Gondoskodási Díjat, a Készülék vételárával együtt a Vásárlótól átvenni. A Kereskedő (i) a Vásárló által megjelölt Készülék(ek) egyedi azonosításához szükséges adatokat, (ii) a BBOX Vásárlói Gondoskodás Vásárló által választott időtartamát, (iii) a Vásárló által választott szolgáltatási csomag típusát, (iv) a Készülék(ek)re vonatkozó kötelező, vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garancia időtartamát, valamint (v) a Vásárló nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét, fióktelepét), telefonszámát, és e-mail címét rögzíti a Vásárlóval kötendő Szolgáltatási Szerződésben, valamint ezzel egyidejűleg a Szolgáltató informatikai rendszerében. A Gondoskodási Díj megfizetését követően a Kereskedő a Vásárló részére átadja a Szolgáltató által kiállított számla és a Szolgáltatási Szerződés egy-egy eredeti példányát és a BBOX Vásárlói Gondoskodás Vevőtájékoztatóját, valamint a Hordozható Készülékek Önrész Tájékoztatóját, ha utóbbi esetben a Vásárló Baleseti Garancia Szolgáltatást is nyújtó Szolgáltatási Szerződést kötött valamely Hordozható Készülékére. A Vásárló a Vevőtájékoztató és a Hordozható Készülékek Önrész Tájékoztatójának átvételét, valamint az ÁSzF megismerését és annak magára nézve kötelezőként való elfogadását a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor igazolja.

2.6. A Készülék megvásárlását követően távértékesítési rendszereken (Portál, TeleCenter vagy Dobozos Termék) keresztül igényelt BBOX Vásárlói Gondoskodás esetén a Szolgáltató a Vásárlóra, a Vásárló által megjelölt Készülék(ek)re, valamint a Vásárló által igényelt BBOX Vásárlói Gondoskodás jellemzőire vonatkozó, a fenti 2.5 pontban foglalt adatokat, valamint a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének visszaigazolását a Portálon keresztül vagy Dobozos Termék megvásárlásával megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén elektronikus formában, a Vásárló által megadott elektronikus levelezési (e-mail) címre, míg a TeleCenter-en keresztül megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén ajánlott tértivevényes postai küldeményként, a Vásárló által megadott lakcímre juttatja el. A jelen ÁSzF és a Vevőtájékoztató, illetve szükség esetén a Hordozható Készülékek Önrész Tájékoztatójának egy-egy példányát a Szolgáltató az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon és formában bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

2.7. A Készülék megvásárlását követően igényelt BBOX Vásárlói Gondoskodás esetén a Vásárló jogosult a Szolgáltató által működtetett távértékesítési rendszeren keresztül megkötött Szolgáltatási Szerződéstől, a 2.6 pont szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül, a Szolgáltató postai címére (1307 Budapest, Pf.: 30.) vagy e-mail címére (elallas@businessbox.hu) küldött írásbeli nyilatkozattal elállni, mely esetben a Szolgáltató vagy Dobozos Termék vásárlása esetén maga a Kereskedő a Vásárló által megfizetett Gondoskodási Díjat bankkártyára történő visszatérítéssel vagy banki átutalás útján visszafizeti a Vásárló részére, a Vásárló által megadott bankszámlára.

2.8. A jelen ÁSzF a Kereskedő üzlethelyiségeiben kifüggesztésre kerül, továbbá a Portálon is elérhető és letölthető. Az ÁSzF egy papíralapú példányát a Vásárló erre irányuló kifejezett kérése esetén a Kereskedő a Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg a Vásárló részére átadja.

2.9. A Vásárló a Szolgáltatási Szerződés megkötése alkalmával választja ki, hogy

2.9.1. az Asszisztencia- és a Kiterjesztett Garancia Szolgáltatást magában foglaló PREMIUM Vásárlói Gondoskodás (ld. 3.2 pont), vagy

 2.9.2. az Asszisztencia-, a Kiterjesztett Garancia- és a Baleseti Garancia Szolgáltatást magában foglaló EXCLUSIVE Vásárlói Gondoskodás (ld. 3.3 pont), vagy

 2.9.3. az Asszisztencia- és a Baleseti Garancia Szolgáltatást magában foglaló BALESETI Vásárlói Gondoskodás (ld. 3.4 pont) nevet viselő szolgáltatáscsomagot vásárolja meg.

3. A BBox Vásárlói gondoskodás szolgáltatásai

3.1. A Szolgáltató a BBOX Vásárlói Gondoskodás keretében a 3.2, 3.3, 3.4 és 3.5 pont szerinti szolgáltatási csomagokat nyújtja, melyek alapján a Vásárló eltérő szolgáltatásokra jogosult. A Vásárló által választott szolgáltatási csomagot a Szolgáltatási Szerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének 2.6 pont szerinti visszaigazolása rögzíti.

3.2. A BBox PREMIUM Vásárlói gondoskodás szolgáltatás keretében a Vásárló:

 3.2.1. a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve és a Készülék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája, vagy Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Asszisztencia Szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói garancia ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor;

 3.2.2. a Készülékre vonatkozó kötelező jótállás, vagy a gyártó és/vagy a Készülék forgalmazója által ennél hosszabb időre vállalt gyártói garancia Vásárló által megadott lejártát követően jogosult Kiterjesztett Garancia Szolgáltatásra;

3.3. A BBox EXCLUSIVE Vásárlói gondoskodás szolgáltatás keretében a Vásárló:

 3.3.1. a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve és a Készülék rendeltetésszerű használat mellett felmerülő Működési Hibája, vagy Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Asszisztencia Szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói garancia ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor;

 3.3.2. a Készülékre vonatkozó kötelező jótállás, vagy a gyártó és/vagy a Készülék forgalmazója által ennél hosszabb időre vállalt gyártói garancia Vásárló által megadott lejártát követően jogosult Kiterjesztett garancia Szolgáltatásra;

 3.3.3. a Készülék megvásárlásával egyidejűleg kötött Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve, a Készülék megvásárlását követően (pl. távértékesítés keretében) kötött Szolgáltatási Szerződés esetén pedig a Várakozási Idő leteltét követően, és a Készülék Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Baleseti Garancia Szolgáltatásra.

3.4. A BBox BALESETI Vásárlói gondoskodás szolgáltatás keretében a Vásárló

 3.4.1. a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve és a Készülék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája, vagy Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Asszisztencia Szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói garancia ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor;

 3.4.2. a Készülék megvásárlásával egyidejűleg kötött Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve, a Készülék megvásárlását követően (pl.: távértékesítés keretében) kötött Szolgáltatási Szerződés esetén pedig a Várakozási Idő leteltét követően, és a Készülék Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Baleseti Garancia Szolgáltatásra.

3.5. A Szolgáltató – Asszisztencia Szolgáltatása keretében – a Készülék kijavításával, illetve kicserélésével járó valamennyi ügyintézést vállalja. A Vásárlót a Gondoskodási Díj megfizetésén túl – az 5.2. pontban foglaltak kivételével – nem terheli semmi egyéb díj vagy költség viselése vagy megfizetése.

3.6. A Szolgáltató a Készülék Működési Hibájának / Baleseti Meghibásodásának az elhárításával összefüggésben felmerülő csere-, javítási és/vagy pótlási költségek fedezésére megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezik, melynek megfelelően ezeket a költségeket, a Szolgáltató által a Vásárlók javára kötött csoportos biztosítási szerződés alapján a Biztosító fedezi, az 5.2. pont alapján a Vásárlót terhelő szállítási-, javítási- és csereköltségek, valamint a Készülék Baleseti Meghibásodása esetén az Önrész kivételével, ha a jelen ÁSzF úgy rendelkezik.

3.7. A Szolgáltató kötelezettségei hatékonyabb teljesítése érdekében jogosult alvállalkozókat, beszállítókat foglalkoztatni. Alvállalkozói munkavégzéséért Szolgáltató úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.    

4. A BBox Vásárlói gondoskodás területi és időbeli hatálya

4.1. BBox Vásárlói gondoskodás területi hatálya Magyarország területére terjed ki, melynek megfelelően a Szolgáltató Magyarország területén belül bekövetkezett Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás esetén, Magyarország területén belül vállalja a BBox Vásárlói gondoskodás teljesítését. Az ÁSzF alkalmazásában a magyar lobogó / felségjel alatt közlekedő légi- és vízi járművek fedélzete nem minősül Magyarország területének.

4.2. A Készülékre vonatkozó BBox Vásárlói gondoskodás, a Vásárló választásához képest, a – a Készülék típusától függően – Készülék legfeljebb 2, 3, 4 illetve 5 éves koráig terjedő határozott időtartamra szól. A BBox Vásárlói gondoskodás határozott időtartamát a Szolgáltatási Szerződés, valamint a Szolgáltató által kiállított számla, illetve a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének 2.6 pont szerinti visszaigazolása rögzíti.

FIGYELEM! A Szolgáltató BBox Vásárlói gondoskodás szolgáltatása a Vásárló által választott szolgáltatási csomaghoz képest – PREMIUM és EXCLUSIVE csomagok választása esetén – kezdődik meg már a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától. 

FIGYELEM! A Készülék megvásárlását követően (pl. távértékesítés keretében) kötött, EXCLUSIVE csomagot tartalmazó Szolgáltatási Szerződés esetén a Baleseti garancia Szolgáltatás csak a Várakozási Idő leteltével kezdődik meg.

4.3. BBox Vásárlói gondoskodás függetlenül attól, hogy annak hatálya alatt sor került-e a 3. számú fejezetben meghatározott szolgáltatás(ok) igénybe vételére, legkésőbb a Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett határozott időtartam utolsó napjának 24 órakor megszűnik.

4.4. A 4.2. ponttól eltérően a Készülék új Készülékre való kicserélése esetén, a cserekészülék Vásárlónak való átadásával, a Szolgáltatási Szerződés és ezzel a BBox Vásárlói gondoskodás megszűnik. A jelen ÁSzF alkalmazásában a Készülék új Készülékre való cseréje a Szolgáltatási Szerződés teljesítésének minősül, ezért a Szolgáltatási Szerződés fenti okból való megszűnése esetén, a Gondoskodási Díj teljes összege megilleti a Szolgáltatót. A Vásárló azonban jogosult az új készülékre vonatkozóan külön megvásárolni a BBox Vásárlói gondoskodást, a Szolgáltatóval kötött erre vonatkozó újabb Szolgáltatási Szerződés keretében.

4.5. Ha a gyártó / forgalmazó a Készüléket a jótállás (garancia) keretében új készülékre cseréli, és emiatt az eredeti jótállási (garancia) idő meghosszabbodik, a BBox Vásárlói gondoskodás a cserekészülékre is kiterjed, azonban csak a kicserélt Készülékre megkötött Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett eredeti időtartam lejáratáig.

4.6. Ha a Vásárló a jótállásra (garanciára) vonatkozó jogainak gyakorlása során eláll a Készülék megvásárlására kötött szerződéstől, ezzel a Szolgáltatási Szerződés is megszűnik. Ha a Vásárló az elállási jog gyakorlásáról írásban vagy a TeleCenter-en keresztül szóban értesíti a Szolgáltatót, a Szolgáltató a befizetett Gondoskodási Díjnak a Szolgáltatási Szerződés határozott idejéből hátra lévő egész évekre eső arányos részét a Vásárló részére visszatéríti.

4.7. Ha a Készüléket a jótállás (garancia) keretében nem új készülékre cserélik, hanem e helyett a Vásárlónak csereutalványt adnak, úgy az eredeti Készülék után a Vásárló által fizetett Gondoskodási Díj időarányos része beszámításra kerül a csereutalvány felhasználásával vásárolt új készülék Gondoskodási Díjába.

4.8. BBox Vásárlói gondoskodás szolgáltatásával érintett Készülék(ek) öröklése, valamint elidegenítése (pl. eladása, elcserélése, vagy elajándékozása) esetén, a Vásárló örököse(i), valamint a Készülék új tulajdonosa(i) a BBox Vásárlói gondoskodásigénybevételére való jogosultság tekintetében a Vásárló helyébe lép(nek) és saját nevükben folytatják a szolgáltatási jogviszonyt.    

5. A Vásárlói igény érvényesítése és annak korlátozása, Önrész

5.1. A Szolgáltató vállalja a BBox Vásárlói gondoskodás teljesítését, amennyiben

 5.1.1 a Vásárló a vélt vagy valós Működési Hibát / Baleseti Meghibásodást a 6.1. – 6.3. pontokban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatónak bejelentette,

 5.1.2 a Vásárló a Szolgáltatóval és/vagy annak megbízottjával a valóságnak megfelelően és hiánytalanul minden olyan lényeges információt közölt, illetve rendelkezésére bocsátott minden olyan dokumentációt, amely szükséges a Szolgáltató ÁSzF szerinti kötelezettségeinek teljesítéshez,

 5.1.3 a Vásárló enyhe gondatlansága miatt bekövetkezett Baleseti Meghibásodás esetén a Vásárló az Önrészt a Szolgáltatónak maradéktalanul megfizette, és

 5.1.4 nem áll fenn olyan az 5.2. pontban meghatározott körülmény, amely a Szolgáltató teljesítését kizárná.

5.2. FIGYELEM! A Készülékben az alábbi, vagy az alábbi okból bekövetkezett Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás esetén a Készülék szállítási-, javítási-, illetve szükség esetén csereköltségeit a Vásárló köteles viselni, azzal, hogy a BBox Vásárlói gondoskodás ilyen esetben is kiterjed a Készülék szállításának, javításának, szükség esetén cseréjének a megszervezésére:

 5.2.1. a Készülék kiegészítő alkatrészeinek, kellékeinek meghibásodása (pl. távirányító, akkumulátor, külső vezetékek meghibásodására stb.), ide nem értve az eredeti (nem hamisított) Apple márkanév alatt forgalmazott készülékekben található akkumulátor meghibásodását vagy elhasználódását;

 5.2.2. a Készülék elhasználódó alkatrészeinek elhasználódása (pl. tinta, toner, lézernyomtatók elhasználódó egységei, adat-, videó- és multimédia projektorok lámpái stb.);

 5.2.3. azok a Működési Hibák / Baleseti Meghibásodások, melyek elhárítása, javítása más szerződés (pl. szállítási-, karbantartási-, biztosítási szerződés), illetőleg törvényi vagy gyártói jótállás (garancia) vagy szavatosság alapján követelhető;

 5.2.4. elektronikus adatfeldolgozó berendezésen vagy adathordozó eszközön tárolt adatok, állományok törlése, elveszése, torzulása, tönkremenetele bármely okból (pl. számítógépvírus, erős mágneses tér, hibás programozás, módosítás, kódolás, manipulálás stb.);

 5.2.5. a Készülék elvesztése, elveszése, eltűnése, ellopása, elrablása, elhagyása, kopása, tisztítása, nem Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás miatti javítása, restaurálása;

 5.2.6. a Készülék rendeltetésszerű használatát, működés közbeni élvezeti értékét nem befolyásoló esztétikai hibák (pl. karcolás, horpadás, színváltozás stb.);

 5.2.7. a személyi számítógépeken futó szoftverek meghibásodásai, működési zavarai (pl. hibás programok, elveszett programok stb.);

 5.2.8. a Vásárló 7.1. pontban előírt kötelezettségeinek nem teljesítésével összefüggésben álló Működési Hibák;

 5.2.9. idegen tárgyak, amelyek a Készülék használata szempontjából nem kívánatosak, Készülékbe való helyezése, erőltetése (pl. notebook billentyűzetén hagyott tárgyak stb.);

 5.2.10. a Vásárló vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) jogellenes és szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekedetével vagy mulasztásával összefüggésben álló Működési Hibák / Baleseti Meghibásodások (pl. a gyártó használati utasításában rögzített, a Készülék használatára, karbantartására, tárolására vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása stb.);

 5.2.11. a Készülék szakszerűtlen kezelése, üzembe helyezése, szétszerelése, átalakítása;

 5.2.12. szándékos rongálás és háziállat okozta Működési Hibák / Baleseti Meghibásodások (pl. a Készülékre vonatkozó, a gyártó által kiadott használati utasításban foglaltak be nem tartása stb.);

 5.2.13. ha a Vásárló a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, továbbá, ha a Vásárló akár írásban, akár szóban vagy megtévesztő adatokat közölt a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás bejelentése során;

 5.2.14. a Készülék szállítása során bekövetkezett károsodás okozta Működési Hibák / Baleseti Meghibásodások;

 5.2.15. tartós túlterhelés, tartós túladagolás és egyébként a használati utasításban szereplő előírásoktól való eltérés;

 5.2.16. a Készülék nem háztartási jellegű vagy külföldön történő használata;

 5.2.17. tartós időjárási hatások, amelyekkel az évszak és a helyi viszonyok alapján számolni kell;

 5.2.18. tűz és elemi károk (földrengés, árvíz, vihar, hónyomás, villámcsapás stb.), továbbá természeti- vagy ipari katasztrófa és egyéb vis major okozta Működési Hibák / Baleseti Meghibásodások;

 5.2.19. a Készülék üzembe-, újra üzembe helyezése, rendszeres karbantartása, szervizelése, beállítása, ellenőrzése, módosítása, tisztítása;

 5.2.20. a Készülékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt, illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar vagy külső kábelek, jeladók hibája, továbbá a hálózati áramingadozás, túlfeszültség okozta károk;

 5.2.21. pixelesedés és a képernyő beégése;

 5.2.22. a Készülék kopása, fokozatos elhasználódása vagy korróziója miatti meghibásodása (pl. ha a Készülék huzamos ideig nedves felülettel érintkezik, vagy párás környezetnek van kitéve stb.);

 5.2.23. a Készüléket birtokló 16 éven aluli kiskorú személy tevékenysége, mulasztása vagy bármilyen egyéb magatartása miatti meghibásodás, amely az idő alatt következik be, amikor a Készülék 16 év alatti személy birtokában van (ide értve különösen az iskolában történő lopás vagy rongálás eseteit, amennyiben a Készülék az esemény alkalmával a Vásárló 16 év alatti személy birtokában volt);

 5.2.24. a Készülék olyan meghibásodása, amely abból ered, hogy a Készüléket olyan helyen és módon hagyták, tárolták vagy használták, amely nyilvánvalóan magában rejtette a Baleseti Meghibásodás bekövetkezésének veszélyét (pl. a Készüléket jármű̋ tetején, motorházán vagy csomagtartóján, illetve egyéb külső̋ részén hagyják, medence szélére rakják stb.), valamint ha a Készüléket különös figyelmet igénylő tevékenység közben használják, vagy nem a lehető legnagyobb elővigyázatossággal viselik (pl.: közlekedés, sportolás, fizikai munkavégzés, járművezetés, tömegközlekedési eszközről való fel-leszállás, valamit úttesten való gyalogos közlekedés ill. átkelés közben, stb.);

 5.2.25. a Készülék olyan meghibásodása, amely abból ered, hogy azt Rendeltetésszerű Használatára alkalmatlan személynek (pl. csecsemőnek, gyermeknek stb.) adták át, vagy tették hozzáférhetővé;

 5.2.26. olyan Készülék meghibásodása, amelyeknek az IMEI vagy sorozatszámát már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá az IMEI vagy sorozatszám megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását, illetve amelyeknek illetéktelenül módosították az IMEI-számát vagy sorozatszámát, vagy ezen illetéktelen módosítást megkísérelték;

 5.2.27. olyan Készülék meghibásodása, amelyből eltávolították, illetve amelyben feltörték, vagy illetéktelenül módosították vagy kicserélték a szoftver vagy integrált áramkör szerinti gyártói vagy szolgáltatói biztonsági elemet (pl. az ún. SIM lock illetéktelen feloldása);

 5.2.28. a Készülék olyan meghibásodása, amely abból adódik, hogy az eredeti hiba észlelését követően a Készüléket tovább használták;

 5.2.29. a Készülék olyan okból és körülmények között hibásodik meg, ami miatt és ahol a balesetek előfordulása kirívóan magas (pl. Sport- vagy más tömegrendezvényeken, koncerteken, létrán, vagy más veszélyes, fizikai munkavégzés közben való készülékhasználat stb.);

 5.2.30. a Készülék olyan körülmények között hibásodik meg, ahol annak használatára konkrét tiltás van érvényben (pl. benzinkút területe, repülőgépen való utazás során stb.);

 5.2.31. olyan meghibásodásnak minősülnek, amelyek eseményei és azok következményei nem felelnek meg az ÁSZF-ben rögzített “1.3 Baleseti Meghibásodás” fogalmának;

 5.2.32a Készülék meghibásodás a abból adódik, hogy azt folyadék érte, függetlenül attól, hogy a Felhasználó betartotta az összes szükséges gyártói előírást. Ez a kizárás nem alkalmazandó a Baleseti Garancia szolgáltatást tartalmazó EXCLUSIVE és BALESETI Vásárlói gondoskodás csomagok esetén, amennyiben a Készülék a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek szerinti Baleset következtében érintkezik folyadékkal és ez okból hibásodik meg;

 5.2.33a kizárólag Kiterjesztett Garancia szolgáltatást tartalmazó PREMIUM Vásárlói Gondoskodás esetén bármilyen külső behatás, sérülés, illetve folyadék hatására keletkező meghibásodás, abban az esetben is, ha a gyártó által közölt bármilyen információ szerint a Készülék – bizonyos feltételek mellett – vízálló.

5.3. FIGYELEM! Kizárólag a hordozható készülékek (Mobiltelefon, Tablet, Kamera, Fényképezőgép, Notebook) Baleseti Meghibásodása esetén a Baleseti Garancia Szolgáltatás alapján a Vásárló javításra vagy cserére az alábbiak szerint jogosult:

 5.3.1. Amennyiben bizonyítják, hogy

 5.3.1.1. a Balesti Meghibásodást nem a Készülék jogszerű használója vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója okozta, vagy

 5.3.1.2. a baleset egyúttal a Készülék jogszerű használójának személyi sérülésével is járt, vagy

 5.3.1.3. közlekedési eszköz (jármű) balesetével együttesen következett be;

 5.3.1.4 a Készülék biztonságáról folyamatosan, így a baleset ideje alatt is gondoskodtak, azaz minősített, ütésálló védelmet nyújtó tokban vagy táskában hordták, így a Készüléken nincs olyan korábbi sérülés, karc, horzsolás, ami a baleset előtt keletkezett,

 úgy a Vásárló a Készülék javítására vagy cseréjére Önrész megfizetése nélkül jogosult.

 Az önrész alóli mentesülés csak akkor érvényesíthető az ütésálló tokra vagy táskára való hivatkozással, ha a Baleset idején használt védőtokot vagy táskát elküldi a Szolgáltató számára, továbbá ha a tok vagy táska sérülése bizonyítja, hogy a készülék a baleset idején a tokban vagy táskában volt. Amennyiben a meghibásodásban valamilyen folyadék szerepet játszik, akkor az önrész alóli mentesülés nem érvényesíthető az ütésálló védőtokra vagy táskára való hivatkozással!

 5.3.2. Amennyiben a Baleseti Meghibásodást a Készülék használója vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem szándékosan, hanem pl. figyelmetlenségből, feledékenységből vagy ügyetlenkedésből okozta (pl. kezelési hiba vagy leejtés), a Vásárló a javításra vagy cserére bruttó 25.000 Ft Önrész megfizetése mellett jogosult. Az Önrész megfizetésére az köteles, aki a Szolgáltatási Szerződését megkötötte.

 5.3.3. Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló által a Szolgáltatóval valaha kötött valamely Szolgáltatási Szerződés tárgyát képező valamely Készülékre korábban Önrész köteles Baleseti Garancia Szolgáltatást nyújtott, úgy a következő Önrész köteles Baleseti Meghibásodás esetén bruttó 50.000 Ft, míg a harmadik és minden további Baleseti Meghibásodás alkalmával 100.000 Ft Önrész, de legfeljebb a javítás- vagy csere költsége a Vásárlót terheli.

 5.3.4. A Vásárló mentesül az Önrész megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Készüléket megfelelően óvták a sérüléstől, azaz a baleset (pl. leejtés) idején a Készülék a gyári vagy a megfelelő mechanikai védelemre felkészített tokjában vagy táskában volt.

6. A BBox Vásárlói gondoskodás teljesítésének részletes szabályai

Vélt vagy valós Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás észlelése esetén a Vásárló köteles haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül ezt a körülményt bejelenteni a Szolgáltatónak. A Készülékkel kapcsolatos bejelentéseit a Vásárló ügyfélfogadási időben a TeleCenter-en, illetve a nap 24 órájában a Portálon keresztül vagy e-mailben teheti meg.

6.1. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Telefonszám: +36 (1) 44 33 660

Internetes honlap: 
www.businessbox.hu
E-mail cím: 
hibabejelentes@businessbox.hu
Ügyfélfogadási idő: H-P 9:00-17:00 óra között(Az ügyfélfogadási időn túl üzenetrögzítő rögzíti a hívást.) A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának fenti elérhetőségei a Szolgáltatási Szerződés Vásárlói példányán is fel vannak tüntetve.

6.2. A 6.1. pont szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell legalább:

 – a Vásárló nevét, valamint szerződésszámát;

 – a Készülék megnevezését (pl. hűtőszekrény, televízió, notebook);

 – a Készülék egyedi azonosítására alkalmas adatokat (pl. gyári szám);

 – a hibajelenség részletes leírását és

 – a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás felmerülésének vélelmezett okát.

6.3. A Vásárló bejelentésével a Szolgáltató érdemben csak azt követően tud foglalkozni, hogy a Vásárló az ügyfél minőségét a Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett szerződésszámmal vagy más megfelelő módon igazolta.

6.4. A 10 kg-nál nehezebb Készülék esetén, a Szolgáltató, megbízottja útján, megkísérli a Működési Hibát / Baleseti Meghibásodást a helyszínen elhárítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Szolgáltató gondoskodik a Készülék el-, és visszaszállításáról is.

6.5. A 10 kg-nál könnyebb Készülékek esetén a Szolgáltató nem vállalja a Készülék el-, és visszaszállításának a megszervezését, ilyen esetben a hibabejelentés megtételével egyidejűleg a Szolgáltató közli a Vásárlóval, hogy melyik, a Vásárló lakóhelyéhez legközelebb eső szakszervizbe kell a Vásárlónak bevinnie a Készüléket. Amennyiben a hibabejelentéssel érintett Készülék esetében a gyári jótállás még nem járt le, azaz a Készülék működési hibájának elhárítása a forgalmazó kötelezettsége, a Szolgáltató a Vásárló hibabejelentését továbbítja a forgalmazónak. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha a Vásárló a hibát és javítási igényét közvetlenül a forgalmazónak jelentette volna be.

6.6. A Szolgáltató köteles minden tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Vásárló által bejelentett és a Szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás elhárítása, annak bejelentésétől számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megtörténjen. Nem minősül a Szolgáltató késedelmének, ha a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás fenti határidőn belüli elhárítására a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból, pl. alkatrészhiány vagy a szerviz késedelme, ill. mulasztása miatt nem kerülhet sor.

6.7. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, a Vásárló helyiségében és a Vásárló által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és/vagy megbízottja és a Vásárló megállapodott, és a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás elhárítására a 6.6. pont szerint rendelkezésre álló határidő, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Vásárló által megjelölt és számára alkalmas új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.

6.8. A Vásárló a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás kijavítását a BBox Vásárlói gondoskodás időtartama alatt korlátlan alkalommal jogosult igényelni. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Készülék javításának vagy cseréjének indokoltságáról szóló döntést maga hozza meg. A Szolgáltató döntését a Vásárló köteles tudomásul venni. Javítás esetén a Készülék hibás alkatrészei, csere esetén a kicserélt Készülék a Szolgáltató tulajdonába kerülnek.

6.9. FIGYELEM! Ha a Készülék javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos, és a Szolgáltató a Kiterjesztett Garancia Szolgáltatás vagy a Baleseti Garancia Szolgáltatás keretében a Készüléket ugyanolyan márkájú és típusú vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új készülékre cseréli, ennek a Biztosító által viselt költsége nem haladhatja meg a Készülék eredeti vásárláskori bruttó vételárát.

6.10. A 4.5. pont értelmében csere esetén (de ide nem értve a gyártó/forgalmazó általi garanciális cserét) a Szolgáltatási Szerződés és a BBox Vásárlói gondoskodás a kicserélt Készülékre vonatkozóan megszűnik. A Vásárló azonban jogosult az új Készülékre vonatkozóan ismételten megvásárolni a BBox Vásárlói gondoskodást.

6.11. A Szolgáltatási Szerződés megkötésével a Vásárló megbízza a Szolgáltatót, hogy garanciális és szavatossági körbe eső esetekben, Asszisztencia szolgáltatása keretében, helyette és nevében eljárjon a Készülék forgalmazójánál / gyártójánál / márkaszervizénél, ha a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói garancia ideje alatt kerül sor. A Szolgáltató a Vásárló fentiek szerinti megbízása alapján minden olyan nyilatkozat megtételére jogosult, mely a garanciális és szavatossági igények Vásárló nevében való érvényesítése érdekében szükséges.

6.12. Amennyiben a Működési Hiba mielőbbi elhárítása érdekében (pl. a szavatosságra köteles gyártó / forgalmazó indokolatlan késedelme miatt) a Szolgáltató megelőlegezi a Készülék javítási- vagy csereköltségeit és a Működési Hibát a Készülék gyártója / forgalmazója szavatosság körében lett volna köteles elhárítani, a Szolgáltatót illetik mindazok a szavatossági jogok, és a hozzájuk kapcsolódó követelések, amelyek a Vásárlót illeték meg a Készülék gyártójával / forgalmazójával szemben.    

7. A Vásárló kötelezettségei

7.1. A Vásárló köteles saját maga, vagy mások megbízásával gondoskodni arról, hogy a Készülék (i) műszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyen tartva, (ii) gondos karbantartása és állagmegóvása biztosítva legyen, (iii) tartósan vagy szándékosan a műszakilag megengedhető mértéken túl ne legyenek terhelve és (iv) az üzemeltetése a gyártó utasításai szerint történjen.

7.2. Vélt vagy valós Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás észlelése esetén a Vásárló köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás következményeit elhárítsa vagy enyhítse, ennek során és amennyiben a körülmények megengedik, köteles a szükséges teendőkről előzetesen egyeztetni a Szolgáltatóval.

7.3. A Vásárló köteles együttműködni a Szolgáltatóval, és amennyiben ez tőle elvárható, köteles a Szolgáltatónak a Készülékre és a Működési Hibára / Baleseti Meghibásodásra vonatkozóan mindenféle vizsgálatot engedélyezni és lehetővé tenni.    

8. Eljárás a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás jellegével kapcsolatos vita esetén

8.1. Ha a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás jellegét illetően a Szolgáltató és a Vásárló között vita merül fel, a Vásárló kifogásait akár szóban, akár írásban bejelentheti a Szolgáltatónak az ügyfélszolgálaton keresztül.

8.2. Ha a Szolgáltató a Vásárló kifogásaira, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles telefonon, vagy – a Vásárló ezirányú kifejezett kérése esetén – írásban értesíteni a Vásárlót. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Működési Hiba / Baleseti Meghibásodás ténye, jellege, illetve keletkezésének időpontja megállapításához, vagy az érdemi állásfoglalás érdekében egyébként is szükséges különleges szakértelem, jogosult külső szakértőt bevonni. Ebben az esetben a Szolgáltató erről a körülményről a Vásárlót a bejelentéstől számított 3 (három) munkanapon belül értesíteni, a szakvéleménnyel alátámasztott álláspontját pedig a Vásárló bejelentését követő 30 (harminc) napon belül részére megküldeni köteles.

8.3. További vita esetén a Vásárló a helyi Békéltető Testülethez, valamint – a 10.4 pontra figyelemmel – bírósághoz fordulhat.    

9. Adatvédelem és közvetlen üzletszerzési tevékenység

9.1. Ha a jelen ÁSzF (ld. 9.2 pont), illetve a Szolgáltatási Szerződés, valamint a Vásárló megfelelő nyilatkozata eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSzF alapján vállalt szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli a Vásárlónak a 2.5 pontban meghatározott személyes adatait. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, valamint saját Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata alapján kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezései, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-, és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

9.2. A Vásárló erre irányuló kifejezett, tájékozott, önkéntes és írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szolgáltató, illetve annak szerződéses partnerei, a 9.1 pontban meghatározott adatkezelési céltól eltérő célból is kezelhetik a Vásárlók 2.5 pont szerinti adatait, így különösen (i) a Vásárlók közvetlen üzletszerzés célját szolgáló marketing anyagokkal és üzleti ajánlatokkal való megkeresését célzó kapcsolatfelvétel, (ii) a 3.7 pont szerinti biztosítási szerződés teljesítése, (iii) az Önrész köteles Baleseti Garancia Szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő Önrész mértékének megállapítása, illetve (iv) a TeleCenter működtetése céljából.

9.3. A Vásárló a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltatási Szerződés megkötése során a Szolgáltató megbízottjaként közreműködő Kereskedő a 9.1 pontban meghatározott célból kezelje, illetőleg a Szolgáltató a jelen ÁSzF szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében és a szükséges terjedelemben, szerződött partnerei, így különösen a szervizek, a felkért szakértők, közvetlen üzletszerző partnerei, a TeleCenter-t működtető partnere, valamint a Biztosító(k) részére átadja.

9.4. A Vásárló a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy az Önrész köteles Baleseti Meghibásodások miatt teljesített javítások- és cserék tényét az esetleges jövőbeli Önrész köteles javítások- és cserék Önrészének megállapítása céljából a Szolgáltató azt követően is kezelje, hogy a Vásárló Szolgáltatási Szerződése megszűnt. Az adatkezelés célja ilyen esetben a Szolgáltató arra vonatkozó 5.3.3 pont szerinti jogosultságának gyakorlása, hogy a Vásárló egy később kötött Szolgáltatási Szerződése alapján érvényesített Baleseti Garancia Szolgáltatás esetén a Vásárló által fizetendő Önrész mértéke megállapítható és a Vásárlóval megfizettethető legyen.

9.5. A Szolgáltató a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény (Dmtv.) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, jogosult az egykori Vásárlók név- és lakcímadatait, továbbá az egykori Vásárlók által megadott elektronikus levelezési címet is,

 a) közvetlen üzletszerzés céljából küldendő – elsősorban elektronikus – küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése, illetve az ilyen hozzájárulás beszerzését követően

 b) közvetlen üzletszerzés célját szolgáló kapcsolatfelvétel céljából

azt követően is felhasználni, hogy az egykori Vásárló Szolgáltatási Szerződése megszűnt. Nem a jelen 9.5 pont, hanem a 9.6 pont szerint közölhető közvetlen megkeresés módszerével reklám az egykori Vásárlóval, ha akár a Szolgáltatási Szerződés alkalmával, akár annak hatálya alatt, akár azt követően, az egykori Vásárló hozzájárult a 9.6 pont szerinti reklámközléshez és ezt a hozzájárulását a 9.8 pont alapján nem vonta vissza,

9.6. A Szolgáltató a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény (Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján, jogosult arra, hogy közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, reklámot közöljön a Vásárlókkal, feltéve, hogy ahhoz a Vásárló, mint a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

9.7. A 9.5(b) pont szerinti kapcsolatfelvétel és a 9.6 pont szerinti reklámközlés csak azt a célt szolgálhatja, hogy (i) azon keresztül a Szolgáltató a Vásárló és az egykori Vásárló számára újabb segítségnyújtási (asszisztencia) szolgáltatás(oka)t mutasson be, (ii) a Vásárlót a Készülékhez kapcsolódó hasznos, a Készülék élettartamának meghosszabbítását elősegítő tanácsokkal lássa el, valamint (iii) felajánlja a Szolgáltatási Szerződés szerinti együttműködés olyan újabb területekre való kiterjesztésének a lehetőségét, mely a Vásárló számára további előnyökkel járhat.

9.8. A Vásárló és az egykori Vásárló név- és lakcímadatai, valamint elektronikus levelezési címe – ha törvény eltérően nem rendelkezik – harmadik személy részére akár a 9.5(a) pont szerinti kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás, akár a 9.6 pont szerinti reklámközlés céljára csak akkor adhatók át, ha ehhez az egykori Vásárló és a Vásárló – az adatokat átvevő személy nevének és tevékenységének ismeretében – előzetesen hozzájárult.

9.9. Az egykori Vásárló és a Vásárló bármikor, korlátozás és indokolás nélkül kérheti adatai 9.5 pont szerinti kapcsolatfelvételi és/vagy közvetlen üzletszerzési célból, illetve a 9.6 pont szerinti reklámközlési célból történő kezelésének a megszüntetését, továbbá megtilthatja adatai harmadik személy részére történő átadását. Erre irányuló kérelmét, valamint annak kizárását, hogy a Szolgáltató részére a jövőben bármilyen közvetlen ajánlatot tartalmazó akár postai, akár elektronikus küldeményt küldjön, a Vásárló írásban, a Szolgáltató postai címére (1307 Budapest, Pf.: 30.) vagy e-mail címére (kapcsolat@businessbox.hu) küldheti. A Szolgáltató ugyanakkor minden elektronikus megkeresés alkalmával is lehetőséget biztosít az egykori Vásárló és a Vásárló részére adatai 9.5 pont szerinti kapcsolatfelvételi és/vagy közvetlen üzletszerzési célból, illetve a 9.6 pont szerinti reklámközlési célból történő kezelésének a megszüntetésére.    

10. Az ÁSzF módosítása

10.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSzF-ben foglaltakat alapos okból, így különösen a bel- és külföldi pénzügyi viszonyok, a jogszabályok és hatósági rendelkezések vagy az adott szolgáltatásra vonatkozó működési szabályok és árviszonyok megváltozása, a Biztosítókkal kötött megállapodás(ok) Biztosító(k) általi módosítása esetén, továbbá a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó adójogszabályok megváltozása esetén, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az ÁSzF 10.1. pont szerinti módosítása a Vásárló által korábban megkötött Szolgáltatási Szerződéseket nem érinti, ha az ÁSzF módosításának 10.4. pont szerinti közzétételéről szóló írásbeli tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vásárló írásban jelzi a Szolgáltató felé, hogy az ÁSzF módosítását nem fogadja el, mely esetben az ÁSzF módosításával kapcsolatos egyet nem értését közlő Vásárló Szolgáltatási Szerződésének vonatkozásában az ÁSzF nem módosul.

10.3. Azon Vásárlók vonatkozásában, akik a megadott határidőn belül az ÁSzF módosítása ellen nem emelnek kifogást, az ÁSzF a Szolgáltató által közölt módosított tartalomnak megfelelően, a módosulás hatálybalépésének időpontjában módosul. A Vásárlók hozzájárulását az ÁSzF módosításához ilyen esetben megadottnak kell tekinteni.

10.4. A Szolgáltató az ÁSzF módosulásáról legkésőbb a módosulás hatálybalépését megelőző 45. napig elektronikus úton, vagy postai levélben tájékoztatja a Vásárlókat, annak figyelemfelhívásra alkalmas kiemelésével, hogy (i) a módosított ÁSzF a Kereskedő üzlethelyiségeiben, valamint a Portálon hozzáférhető, illetve megtekinthető, és (ii) adott Vásárló vonatkozásában a módosulás ahhoz képest és csak akkor lép hatályba, ha a Vásárló a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a módosítást nem fogadja el.    

11. Panaszkezelés

11.1. A Szolgáltatónak a BBox Vásárlói gondoskodás értékesítésével és szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával, továbbá a Szolgáltatási Szerződés teljesítésével összefüggő panaszát a Vásárló akár szóban, akár írásban bejelentheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

Telefonszám: 06 (1) 44-33-660 (H-P 9:00-17:00 óra között)
Internetes honlap: 
www.businessbox.hu
E-mail cím: 
panasz@businessbox.hu

11.2. Ha a Vásárló kifogásaira, panaszára annak bejelentésekor a Szolgáltató nem tud nyomban nyilatkozni, vagy annak kivizsgálása azonnal nem lehetséges, álláspontjáról a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül köteles írásban (elektronikus levél útján) értesíteni a Vásárlót.

11.3. Amennyiben a Vásárló nem elégedett panaszának elintézésével, úgy panasszal élhet a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinél. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek illetékességét egyaránt megalapozza a Vásárló lakóhelye, valamint a Szolgáltató székhelye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

11.4. További vita esetén a Vásárló – választása szerint – a lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi- és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.    

12. Záró rendelkezések

12.1. Jelen ÁSzF teljeskörűen rendezi a Vásárló és a Szolgáltató közötti jogviszonyt. Ezen túlmenően a Szolgáltatóval szemben szolgáltatási, kártérítési vagy egyéb igények érvényesítése – amennyiben törvény által előírt felelősség nem áll fenn – kizárt.

12.2. A jelen ÁSzF és a Szolgáltatási Szerződés, valamint a jelen ÁSzF és 3.2, 3.3, 3.4 és 3.5 pont szerinti szolgáltatási csomagokhoz kapcsolódó Vevőtájékoztatók rendelkezéseinek eltérése esetén a Szolgáltatási Szerződés, illetve a Vevőtájékoztató rendelkezései az irányadóak.

12.3. A Vásárlónak közvetlenül a Készülék gyártójával, eladójával, forgalmazójával, importőrével szemben fennálló törvényes jogait, különös tekintettel a szavatossági jogra és a jótállásra, a Szolgáltató által a jelen ÁSzF alapján biztosított jogok nem érintik.

12.4. A jelen ÁSzF-re Magyarország joga, a jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

12.5. A jelen ÁSzF-fel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitáikat a Felek megpróbálják elsődlegesen békés úton rendezni.    

 

Budapest, 2019. szeptember 28.